GEPLAND ONDERHOUD DONDERDAG 20 JUNI 2024 Lees meer
GEPLAND ONDERHOUD WOENSDAG 19 JUNI 2024 Lees meer
Bekendmaking_Achterstallige betalingen EBS klanten Lees meer

Schadeclaim

 

Wat is een schadeclaim?

Een schadeclaim is een melding die een geregistreerde klant van de N.V. EBS of zijn gemachtigde tegen het bedrijf kan doen in geval elektrisch apparatuur van die klant beschadigd is vanwege storingen of onderbrekingen in de elektriciteitslevering die het bedrijf aangerekend kunnen worden.

Hoe moet een schadeclaim worden aangemeld?

Een schadeclaim kan maximaal drie (3) weken, na de geleden schade, ingediend worden.  U kunt het schadeclaim formulier downloaden of ophalen, invullen en inleveren bij een van de volgende dienstencentra van N.V. EBS:

Hoofdkantoor aan de Noorderkerkstraat 2-14.
Dienstencentrum Munder aan de Kwattaweg 216.
Dienstencentrum Zorg en Hoop aan de Gladiolenstraat hk. Toreniastraat.
Dienstencentrum Latour aan de Anansistraat 2, hk. Tigristraat.
Dienstencentrum Saramaccastraat.
Dienstencentrum in Nickerie aan de West Kanaalstraat 2-4.

U kunt een schadeclaim ook digitaal indienen. Klik hier om een schadeclaim formulier in te vullen.  

Procedure afhandeling schadeclaim

Nadat de schadeclaim is aangemeld vindt vervolgens de registratie daarvan plaats, waarna het onderzoek m.b.t. de gemelde schade wordt ingezet. Uw medewerking in deze is vereist. De technische afdeling zal contact opnemen met u voor de schadeopname en voor het onderzoek van de mogelijk beschadigde apparatuur.

Beoordeling schadeclaim

De belanghebbende of diens gemachtigde zal na de registratie worden geïnformeerd over de ontvangst en de registratie van de schadeclaim. Het daaraan gekoppelde registratienummer ofwel ticketnummer zal tevens worden doorgegeven. Binnen vijf (5) weken nadat de schadeclaim is aangemeld zal de belanghebbende of diens gemachtigde worden geïnformeerd over het resultaat van het onderzoek en de beoordeling van de schadeclaim.

Bij een negatieve beoordeling komt de belanghebbende niet in aanmerking voor een regeling. De hoogte van het uit te keren schade bedrag is afhankelijk van de afwikkeling van de schadeclaim, die plaatsvindt conform de regelingen van de N.V. EBS.  Bij een positieve beoordeling zal de N.V. EBS een regeling treffen voor het compenseren van de ontstane schade.

De te volgen procedure bij een positieve beoordeling:

U dient bij een positieve beoordeling de beschadigde apparaten te laten onderzoeken door een erkende (bij KKF geregistreerde reparateur). De reparateur dient vast te stellen of de apparaten herstelbaar zijn en dient de hiermee gepaardgaande kosten op te maken. Indien de apparaten herstelbaar zijn, volgen de hierna vermelde stappen:

U dient een offerte inhoudende een opgave van de reparatiekosten van de beschadigde apparaten af te geven bij SelfReliance onder vermelding van het ticketnummer. Na goedkeuring dient de reparatie van de eerder genoemde apparaten conform de goedgekeurde offerte te geschieden.  

De vervangen c.q. beschadigde onderdelen van uw apparaat of apparaten dient u tevens zorgvuldig te bewaren en dienen op verzoek van de N.V. EBS of SelfReliance N.V. getoond te worden.

Drie (3) weken na ontvangst van goedkeuring van de offerte kunnen de reparatiebonnen voorzien van een stempel van de reparateur ter declaratie bij SelfReliance worden ingediend, gevestigd aan de Heerenstraat 48 - 50 te Paramaribo, waarna verdere afspraken voor declaratie volgen.

Indien een apparaat onherstelbaar beschadigd zal blijken te zijn, kunt u wederom contact opnemen met de N.V. EBS op het telefoonnummer 175. De hoogte van de uitkering van de schadevergoeding bij onherstelbaar beschadigde apparaten is gelijk aan de restwaarde van het apparaat na afschrijving.

Beroepsprocedure

Mocht u als klant niet tevreden zijn over de afwikkeling van uw schadeclaim, dan kunt u een brief richten tot de Manager van de afdeling Customer & Commercial Services (CCS) aan de Noorderkerkstraat 2 – 14.  Uw zaak zal dan doorgestuurd worden naar de afdeling Legal Affairs (LA), die uw zaak vervolgens in behandeling zal nemen.  Binnen drie (3) weken zal de afdeling LA advies uitbrengen in de zaak en zult u hiervan op de hoogte gesteld worden.

Enkele tips ter voorkoming van schade aan uw apparatuur 

1. Bij verouderde of niet deugdelijke installatie is het raadzaam dat u die laat vervangen door een door de N.V. EBS erkende installateur.  Deze zal vervolgens uw installatie opnieuw laat keuren.

2. Haal uw koelkast leeg, haal de stekker uit het stopcontact en laat de deur op een kier staan als u voor langere tijd op vakantie gaat.

3. Elke uitbreiding van uw installatie moet aangemeld en goedgekeurd worden door de N.V. EBS.

4. Het is aan te bevelen dat u bij de aankoop van uw apparatuur zich laat informeren door deskundigen welke maatregelen u het best kunt treffen ter bescherming van uw apparatuur.

Meer tips....

Procurement Notices