GEPLAND ONDERHOUD DINSDAG 16 JULI 2024 Lees meer
Bekendmaking_Achterstallige betalingen EBS klanten Lees meer

PERSBERICHT

PARAMARIBO, 20 juni 2018

De N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) heeft met verbazing kennis genomen van het artikel “EBS laks met sluipend gevaar trafo-olie” dat onlangs is gepubliceerd in de juni editie van een lokaal magazine.

 

Zulks daar enige tijd geleden in een dagblad een dergelijk artikel reeds was gepubliceerd, waarbij de EBS de insinuaties had ontzenuwd en de ware toedracht had uitgelegd van de aangetroffen olielekkage op het emplacement van het energiebedrijf te Bethesda, Livorno.
Toen reeds was overduidelijk door de EBS aangetoond dat het in deze niet ging om een lekkage van trafo-olie (Polychloorbifenyl – PCB olie) zoals werd beweerd, maar dat het ging om een “oil spill” van verwerkte smeerolie waarbij, nadat zulks bekend werd, de EBS direct conform haar gesanctioneerd milieubeleid mitigerende maatregelen heeft getroffen.


De EBS wilt de gemeenschap nogmaals ten overvloede geruststellen dat de status van het milieu, en daarmee de werkomstandigheden van haar personeel, op haar emplacement te Bethesda geen dreigende vormen heeft aangenomen c.q. niet dreigends is zoals wordt beweerd in het bewuste artikel.


Dit kan het energiebedrijf staven middels de regelmatige verplichte rapportages die worden uitgebracht door de afdeling Health, Safety, Environment & Quality (HSEQ). Deze rapportages worden onder andere opgestuurd naar het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS) alsook het Nationaal Bureau voor het Milieu (NBM) van het Kabinet van de President.
Daarnaast wordt het energiebedrijf ook op regelmatige basis gemonitord vanuit internationale instituten als de “Stockholm Convention Centre” die belast is met het beheer van persistente organische verontreinigingen en de afvoer daarvan.


Indien er sprake mocht zijn van een alarmerende situatie zoals is gekenschetst in het artikel van het magazine, waren zowel nationaal als internationaal reeds de nodige maatregelen getroffen tegen de staat Suriname en in het verlengde daarvan de EBS.


In dit kader kan verwezen worden naar internationale financieringsorganisaties die strikte milieuregels hanteren in hun samenwerking met de Surinaamse Overheid, met in het verlengde daarvan de EBS, met als gevolg dat die fondsen misgelopen zouden worden en Suriname op de “internationale zwarte lijst” zou komen te staan met alle nadelige gevolgen van dien voor in deze de elektriciteitsvoorziening binnen Suriname.

 

De EBS verzekert de Surinaamse samenleving, sinds de toetreding van de staat Suriname tot de Basel en Stockholm Conventie, het bedrijf de nodige (internationaal) verplicht gestelde maatregelen heeft getroffen om chemicaliën als PCB op een deskundige wijze te beheren en verzekert de gemeenschap dat regelmatige monitoring plaatsvindt van alle bedrijfsprocessen c.q. handelingen waar er met olie en smeermiddelen wordt gewerkt.

Einde bericht

Procurement Notices