GEPLAND ONDERHOUD ZONDAG 19 MEI 2024 Lees meer
Bekendmaking_Achterstallige betalingen EBS klanten Lees meer

Geen sprake van spill transformatorolie

PARAMARIBO 05 APRIL 2018–Naar aanleiding van de berichtgeving welke is verschenen op woensdag 4 april 2018 inzake de spill van transformatorolie, deelt de N.V. Energiebedrijven Suriname (N.V. EBS) het volgende mede.

 

Uit intern onderzoek is niet gebleken dat er sprake was van een spill van transformatorolie zoals aangegeven in eerdergenoemde berichtgeving.  In de nabije omgeving van de trens waarvan beweerd wordt dat olie wordt geloosd, wordt afgewerkte smeerolie in vaten opgeslagen.  Op regelmatige basis wordt zulks door een ter zake deskundige contractor afgevoerd.  Mogelijk dat bij deze handelingen een geringe hoeveelheid afgewerkte smeerolie is vrijgekomen en in de daar aanwezige trens terecht is gekomen.  Echter was de hoeveelheid van dien aard dat het geen schade kan berokkenen aan de mens en het milieu.

Sinds de overheid van Suriname de Basel en Stockholm Conventie (in 2002) heeft geratificeerd aangaande onder andere het beheren van Polychloorbifenylen (PCB) heeft de N.V. EBS haar PCB beheerbeleid geïmplementeerd en zich gecommitteerd om volgens de internationale standaarden van de conventies te werken. De activiteiten die door de N.V. EBS zijn geïmplementeerd bestaan uit de inventarisatie van PCB bevattende transformatoren, het trainen van personeel aangaande de veiligheid en het milieu, de aanschaf van PCB meetapparatuur en de hiervoor benodigde chemicaliën alsook het uitvoeren van PCB concentratie- analyses in transformatoren.

Laatstgenoemde is in samenwerking met het Nationaal Bureau voor het Milieu (NBM) van het Kabinet van de President en het Basel and Stockholm Convention Centre welke respectievelijk handelt over het beheer van persistente organische verontreinigingen en de afvoer daarvan. Tevens is sinds de ratificatie van genoemde conventie, rapportage gedaan aan het voormalig Milieu Departement van het ministerie van ATM en tegenwoordig aan het NMB en relevante overheidsorganisaties zoals het NIMOS, de ADEK Universiteit van Suriname, het BOG en het Ministerie van LVV. De laatste rapportage aangaande het beheer van PCB bevattende transformatoren heeft plaatsgevonden op donderdag 15 maart 2018 tijdens de Workshop Sessies: “Update van de National Implementation Plan (NIP) for the Stockholm Convention for the Persistent Organic Pollutants (POPs) in the Caribbean” gecoördineerd door de Coördinatie Milieu van het Kabinet van de President.

Conform het milieubeleid van de N.V. EBS vindt er regelmatige monitoring plaats van alle bedrijfsprocessen c.q. handelingen waar er met olie en smeermiddelen gewerkt wordt. Indien noodzakelijk worden er direct mitigerende maatregelen getroffen.

De N.V. EBS ontkent ten stelligste dat er transformatorolie in het milieu terecht is gekomen derhalve kan de berichtgeving hieromtrent als kwaadsprekerij en stemmingmakerij gekwalificeerd worden.

Einde bericht

Procurement Notices