GEPLAND ONDERHOUD ZONDAG 19 MEI 2024 Lees meer
Bekendmaking_Achterstallige betalingen EBS klanten Lees meer

Onrechtmatig stroomverbruik levensgevaarlijk

PARAMARIBO 28 APRIL 2016–In het kader van de algemene veiligheid en zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid, zal de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) in geval van onrechtmatig stroomverbruik (OSV) of stroomdiefstal zijn maatregelen aanscherpen.

 

De EBS zal niet meer volstaan met slechts een betaling van de niet-geregistreerde verbruikte stroom (kWh) en een waarschuwing, maar zal onherroepelijk overgaan tot het afsluiten en opleggen van boetes indien verbruikers zich hieraan schuldig maken. Pas na betaling van de totaal opgebrachte kosten voortvloeiende uit de gepleegde verboden handelingen en een eventuele

herkeuring zal EBS overgaan tot de heraansluiting.

Illegale belasting /verzwaring

OSV vormt namelijk een gevaar voor de energielevering en de veiligheid van de klant. De beveiligingsgrens in het leveringspunt waarmee bij een aanvraag rekening wordt gehouden, is er voor de veiligheid van de eigendommen van de EBS en de klant. Indien er illegaal van het elektriciteitsnet wordt afgetapt, zou het net overbelast kunnen raken, en kan dat onnodige risico’s met zich meebrengen  als brand en stroomonderbrekingen.

Ook het manipuleren van het meetinstrument dat het stroomverbruik registreert, valt onder OSV. Dit meetinstrument is eigendom van de EBS. Het door de klant handelingen van welke aard dan ook plegen aan de meter is verboden.

Elke verbruiksmeter is voorzien van zegels en een duidelijk zichtbare sticker met als opschrift “Verbreking van het zegel wordt vervolgd”. Het is dus ten strengste verboden voor de klant om voorgenoemde zegels te verbreken en zichzelf toegang te verschaffen tot de verbruiksmeter.

Tot voorgenoemde handelingen kunnen onder andere behoren:

Het, zonder medeweten van de EBS, verplaatsen van de verbruiksmeter;
Het verbreken van de zegels teneinde toegang te verkrijgen tot de meter;
Elke handeling die schade aan de meetinstallatie kan aanrichten en/of de juiste werking hiervan kan beïnvloeden;
Het beplakken, beschilderen of bespuiten van de verbruiksmeter.
De EBS is als enige instantie bevoegd om dergelijke handelingen te plegen bij controle of bij onderhoudswerkzaamheden. Bij constatering van sporen van een der bovengenoemde handelingen of een variant hiervan, kan de EBS overgaan tot stopzetting van de stroomtoevoer en het opleggen van de schade- en reparatiekosten en mogelijk ook een forse boete.

Onderhoud en verantwoordelijkheid

Elke verbruiksmeter blijft eigendom van de EBS, die op zijn beurt te allen tijde moet zorgen voor de juiste werking van dit meetinstrument. De verbruiker blijft verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle mogelijke schade aangebracht aan de verbruiksmeter zolang deze in zijn bezit is.

De EBS moet regelmatig meters, huisaansluitkabels, beveiligingen en overige eigendommen uitwisselen, omdat die door overbelasting beschadigd zijn geraakt.

De EBS benadrukt, dat zij elektrische energie levert aan klanten, waarvan de elektrische installatie door een erkende installateur moet zijn geïnstalleerd. Brandgevaar is niet uitgesloten indien een klant onverantwoord en onrechtmatig gebruik maakt van stroom.

Procurement Notices