GEPLAND ONDERHOUD DONDERDAG 20 JUNI 2024 Lees meer
GEPLAND ONDERHOUD WOENSDAG 19 JUNI 2024 Lees meer
Bekendmaking_Achterstallige betalingen EBS klanten Lees meer

USD 65 miljoen voor betrouwbare en duurzame elektriciteitsvoorziening

PARAMARIBO 19 DECEMBER 2016–De N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) staat sinds jaar en dag voor grote uitdagingen onder andere vanwege verouderde infrastructuur die dringend aan vervanging en uitbreiding toe is. Op enkele plaatsen dateren de schakelinstallaties in de onderstations uit de jaren 60 en door de groei van de vraag naar elektriciteit die jaarlijks met circa 6% toeneemt, voldoen deze installaties niet meer aan de minimale technische eisen. Daarnaast voldoen sommige lijnen niet meer aan de minimale voorwaarden, vanwege de lengte en de daarop optredende belasting. Als gevolg hiervan kan de spanning niet binnen de toegestane bandbreedte worden aangehouden. Dit maakt het tot een grote uitdaging om de toekomstige groei op een adequate manier te accommoderen. Door de relatief hoge stromen en de lengte van de lijnen ligt ook het aantal storingen boven de gangbare norm. Er is daarom dringend behoefte aan het verbeteren van de betrouwbaarheid van de energievoorziening.

 

De plannen om deze belangrijke upgrades en uitbreidingen te doen liggen er al langer, maar konden door een gebrek aan kapitaal niet of onvoldoende worden gerealiseerd. Noodzakelijke investeringsprojecten zijn door gebrek aan middelen uitgesteld of provisorisch uitgevoerd. Met behulp van de leningsovereenkomst van USD 65 miljoen gesloten tussen de Surinaamse Overheid en de Caribische Ontwikkelingsbank (CDB) met een maximale eigen bijdrage van USD 32 miljoen, zal er eindelijk een aanvang worden gemaakt met de realisatie van een deel van deze plannen. Het project bestaat uit de volgende belangrijke uitbreidingen en upgrades:

Verbetering betrouwbaarheid energievoorziening EPAR – West

Het EPAR netwerk is het grootste zelfstandig elektriciteitsnetwerk van de EBS, dat de districten Paramaribo, Commewijne, Para, Saramacca en Wanica van elektriciteit voorziet. Om de betrouwbaarheid van de energievoorziening in het westelijk deel van het EPAR gebied te verbeteren zullen de volgende projecten worden uitgevoerd:

De bouw van twee nieuwe onderstations (OS) en wel te Leiding en te 5e Rijweg;

De upgrade van het onderstation te Kwatta, OS D’

De aanleg van een transmissieverbinding van 69 kV vanuit OS D tot en met OS 5e Rijweg.

Dit project zal niet alleen ten voordele strekken van de huishoudelijke klanten, maar ook Staatolie Maatschappij zal hier voordeel aan hebben vanwege de oliebronnen in dat gebied. Met de aanleg van de nieuwe stations en verbindingen zal het aantal storingen en de duur drastisch worden teruggebracht.

upgrade-west.jpg

Foto: Bovenstaande kaart geeft een illustratie van de geplande upgrades en expansies in EPAR WEST.

 

Nieuw onderstation Ringweg

Analyses hebben aangetoond dat in regio Noord van het EPAR systeem, de bestaande voedingslijnen in de afgelopen jaren hun maximale capaciteit hebben bereikt. Dit resulteert in een situatie waarbij de spanningen met moeite binnen de technisch verantwoorde waarden kunnen worden gehouden. Klanten hebben hierdoor spanningsklachten en voor de EBS is het een uitdaging om bij onderhoud en herstelwerkzaamheden, de lijnen om te leiden door de zwaar overbelaste lijnen.

In de afgelopen jaren is ook het aantal woningbouwprojecten in deze regio fors toegenomen, waardoor het bestaande aantal distributielijnen onvoldoende is geworden. Bijna alle lijnen zijn technisch vol belast wat nieuwe aansluitingen in deze regio bemoeilijkt. Aan de Ringweg wordt er daarom een nieuw onderstation neergezet. Onderstation Ringweg zal in verbinding staan met onderstation J (achter regeringsgebouw). Hiervoor is het noodzakelijk dat onderstation J wordt aangepast en er een 69kV kabel verbinding komt tussen genoemde onderstations, hetgeen ook deel uitmaakt van dit project. Het is de uiteindelijk de bedoeling dat onderstation Ringweg ook in verbinding staat met onderstation D zodat bij eventuele problemen voldoende omleid moeilijkheden bestaan.

Aanleg transmissienetwerk 69kV niveau

De introductie van 69kV spanning is een bijzondere stap die zal worden gemaakt aangezien, dit een nieuw spanningsniveau is voor Suriname. Studies die zijn uitgevoerd door EBS Engineers e.a. hebben aangetoond dat een verdere expansie van het 33kV netwerk, op korte termijn niet tot een duurzame oplossing zal leiden. Er zal wederom moeten worden uitgebreid en bij calamiteiten in het transmissiesysteem lopen wij onmiddellijk tegen problemen aan. Door de verhoging van de spanning van het transmissienetwerk naar 69 kV zal de groei over een langere periode worden uitgespreid en komen de lijnen bij problemen niet in kritieke fase.

Momenteel loopt de lijn die het westen van Paramaribo van energie voorziet achter- en over woonhuizen parallel aan de Kwattaweg.

Deze lijn is aangelegd in de tijd dat er daar nog geen mensen woonden. Door de jaren heen is de omgeving waar het netwerk is aangelegd, steeds dichter bevolkt geworden. Deze belangrijke lijn is zeer slecht toegankelijk omdat de onderhoudsweg eigendom is van privé eigenaren. Binnen dit project zal een nieuwe lijn worden aangelegd, op een veiliger tracé, die bereikbaarder is en ook de mogelijkheid biedt om meer vermogen naar het westen te transporteren.

Nieuw onderstation AZ

In en rondom de omgeving van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo is in de afgelopen jaren een significante groei van industriële en commerciële activiteiten waar te nemen. Een groei van verschillende grootverbruikers zoals ziekenhuizen, medische instellingen, laboratoria, winkel- en zakenpanden, is in deze omgeving zichtbaar. Tachtig procent van de initiële 6kV aansluitingen (wat overwegend huisaansluitingen zijn) is aangelegd met ondergrondse kabels met een doorsnee van 25mm2. Om nieuwe aansluitingen, met name grootverbruikers te kunnen realiseren is gedurende de jaren gewerkt met kabels met een omvang van 70mm2. Vanwege de snelle groei van de vraag naar energie is het netwerk in deze omgeving technisch vol belast, met als gevolg spanningsklachten van klanten die zijn aangesloten op de 6kV kabel.  Het is in de lijn der verwachting dat in de nabije toekomst de vraag naar energie in dit gebied zal stijgen met ongeveer 4MVA. Met de huidige infrastructuur in dit gebied is een goede distributie van die belasting onmogelijk. Om een duurzame verbetering te brengen in de betrouwbaarheid van de energievoorziening aldaar, die anticipeert op de stijgende vraag voor de komende jaren, zal er in deze omgeving eveneens een onderstation worden gebouwd. Onderstation AZ zal ingelust worden tussen onderstation D en J, waardoor er ook voldoende omleidingsmogelijkheden zijn.

ENICK

Het ENICK netwerk is het op een na grootste individuele elektriciteitsnetwerk en voorziet Nickerie van energie. Nickerie wordt voorzien door de powerplant te Clarapolder. Het gebied wordt middels 5 12kV lijnen gevoed, waarvan 4 reeds hun maximale capaciteit bereiken. Ook hier zijn dezelfde uitdagingen namelijk spanningsklachten, onbeperkte of geen ruimte voor nieuwe aansluitingen. Nickerie heeft nu al een 33kV transmissielijn die de twee enige onderstations in het district met elkaar verbinden. Deze verbinding, die als een noodvoorziening was aangelegd, om de spanning enigszins te kunnen beheersen en de distributie verliezen terug te dringen. Verder staat er in onderstation te Clarapolder apparatuur dat zeer verouderd en storing gevoelig is en niet meer voldoet aan de huidige standaard voor veilige elektrische installatie. Om de kwaliteit en de betrouwbaarheid in deze regio te verbeteren zullen binnen de CDB lening de volgende projecten worden uitgevoerd:

De upgrade van onderstation Clarapolder;

De upgrade onderstation Soekramsingh;

De aanleg van een tweede transmissieverbinding tussen Clara en Soekramsingh.

Solar powerplant voor Nickerie en Coronie

Zonne-energie als hernieuwbare energiebron wordt wereldwijd steeds aantrekkelijker en wordt op grote schaal geïnstalleerd in landen om voornamelijk CO2 uitstoot te reduceren en zodoende klimaatsverandering te mitigeren.

Om het brandstofverbruik en de operationele- en onderhoudskosten die gepaard gaan met de opwekking te reduceren, is de introductie van hernieuwbare energiebronnen in de opwekking een efficiënte en duurzame keus. Er zullen daarom drie solar powerplants worden opgezet, waarvan 1x300kWp in Coronie en 2x1MWp in Nickerie. Deze powerplants zullen met de nodige voorzieningen rechtsreeks op het distributienet van EBS gekoppeld worden in de genoemde districten.

Stabiliteitsstudie

Tenslotte zullen er twee studies worden uitgevoerd met als doel het vaststellen van een optimaal lange termijn netwerk expansieplan voor Suriname, waarbij rekening wordt gehouden met de opwekking, transmissie en distributiecapaciteit, de geprojecteerde groei van de energievraag, reductie van de verliezen, netwerkstabiliteit, power quality en hernieuwbare energiemogelijkheden. De output van de studies zal als roadmap dienen voor de systematische uitbreiding van het netwerk op lange termijn om de kwaliteit van de energielevering verder te verhogen.

 

Procurement Notices